OBCHODNÉ PODMIENKY
WeNet SK, s.r.o.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK
PREVÁDZKOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU WeNet SK, s.r.o.

(znenie platné od 15.02.2022)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom týchto Podmienok je úprava vzájomných práv a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi ako aj základných pravidiel pre získavanie a používanie informácií umiestnených na Webových stránkach.

2. DEFINÍCIE

Autorským zákonom sa rozumie zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v platnom a účinnom znení;

Cookies sa rozumejú malé textové súbory, ktoré Webová stránka ukladá v Koncovom zariadení Používateľa pri prehliadaní danej Webovej stránky. Pri návšteve Webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do Koncového zariadenia Používateľa. Pri každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na Webovú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor „cookie“ spozná. Cookies umožňujú Webovej stránke rozpoznávať Koncové zariadenie Používateľa. Informácie z Cookies sa môžu použiť na overenie a identifikáciu relácie Používateľa, preferencií Používateľa, alebo čokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na Koncovom zariadení Používateľa;

Copywriting obsahom sa rozumie písanie relevantných textov resp. príprava relevantného textového a obrazového obsahu Prevádzkovateľom pre Zákazníka na účely zverejnenia na Webovej stránky v rámci poskytovania Služieb podľa Zmluvy;

Koncovým zariadením Používateľa sa rozumie počítač, tablet, mobilný telefón resp. iné technické zariadenie Používateľa umožňujúce prehliadanie Webových stránok, ktoré je pripojené na sieť internet;

Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom a účinnom znení;

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorá je v každom prípade dotknutou osobou. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

Podmienkami sa rozumejú tieto podmienky používania Webových stránok;

Používateľom sa rozumie akákoľvek fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá pristupuje na Webové stránky a získava z nich informácie a/alebo prostredníctvo komunikačných nástrojov Webových stránkach zasiela Spätnú väzbu.

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť WeNet SK, s.r.o., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28991/B, ako vlastník a prevádzkovateľ Webových stránok;

Službami sa rozumejú služby poskytované Prevádzkovateľom Zákazníkovi na základe Zmluvy;

Spätnou väzbou sa rozumie spätná väzba resp. komentáre Používateľov ku Copywriting obsahu a/alebo k vizitke Zákazníka resp inému obsahu Webovej stránky prezentovanému resp. prezentovanej na Webovej stránke prostredníctvom komunikačných nástrojov Webovej stránky a to v súlade s osobitnými podmienkami používania Webovej stránky;

Webovými stránkami sa rozumejú nasledovné webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom resp. umiestnené na serveroch Prevádzkovateľa: [uviesť všetky relevantné web stránky resp. vertikály];

Zákazníkom sa rozumie akákoľvek právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba, ktorá si Služby objednala a ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorila Zmluvu;

Zásadami ochrany osobných údajov sa rozumie dokument zverejnený na webovej stránke Prevádzkovateľa www.wenetonline.sk, v ktorom sú uvedené pravidlá zhromažďovania, spracovania a ochrany Osobných údajov získaných Prevádzkovateľom;

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytovaní Služieb, ktorú Prevádzkovateľ uzatvoril so Zákazníkom podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb zo strany Prevádzkovateľa Zákazníkovi

3. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a) Prevádzkovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom Webových stránok.

b) Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti Webové stránky používa predovšetkým na účely poskytovania Služieb Zákazníkom, vrátane prezentácie Copywriting obsahu vytvoreného pre Zákazníkov resp. na účely prezentácie vizitiek Zákazníkov za účelom poskytnutia všeobecných informácií pre Používateľov.

c) Prístup na Webové stránky a ich používanie sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami. Používanie Webových stránok v rozpore s týmito Podmienkami je zakázané.

d) Vstupom na Webové stránky a ich prehliadaním Používateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v týchto Podmienkach a zároveň potvrdzuje, že si tieto Podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a bez výhrad tieto Podmienky prijal a že podľa nich bude riadne postupovať a nebude vykonávať činnosť, ktorá by bola s nimi v akomkoľvek rozpore

e) Technickým predpokladom na správne využívanie funkcionalít Webových stránok je:

 • Prístup do siete internet cez Koncové zariadenie Používateľa;
 • Nainštalovaný prehliadač Webových stránok na Koncovom zariadením Používateľa, napr.: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, resp. iný kompatibilný prehliadač aktualizovaný na aktuálne dostupnú verziu.

f) Používateľ využívajúci Webové stránky resp. akúkoľvek ich funkcionalitu v žiadnom prípade nezískava žiadne práva, najmä nie však výlučne autorské práva k akémukoľvek obsahu Webových stránok, ktorý vždy zostáva vo vlastníctve Prevádzkovateľa a/alebo s Prevádzkovateľom spriaznených resp. majetkovo prepojených právnických osôb.

g) Používateľ sa zaväzuje zdržať sa umiestňovania akéhokoľvek nelegálneho obsahu prostredníctvom komunikačných nástrojov Webových stránok, kedy by dochádzalo k porušovaniu práv duševného vlastníctva resp. iných práv tretích osôb.

h) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie prístupu k Webovým stránkam, alebo ich častiam a to aj bez udania dôvodu, najmä pre takých Používateľov, ktorí porušujú pravidlá používania Webových stránok upravené týmito Podmienkami.

i) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zhromažďovať a spracúvať anonymné štatistiky o Používateľoch za účelom analýzy ich preferencií a za účelom posúdenia súladu s používaním Webových stránok resp. týchto Podmienok. Predmetné údaje, ktoré sú obsahom anonymných štatistík podľa predchádzajúcej vety nepredstavujú Osobné údaje.

4. AUTORSKÉ PRÁVA A INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

a) Webové stránky, ich zobrazenia, a všetky informácie prezentované na Webových stránkach ako aj všetky texty, obrázky, grafické prvky a iný obsah prezentovaný na Webových stránkach, vrátane web designu, rozloženie Webových stránok, zdrojových kódov Webových stránok sú chránené autorským právom podľa Autorského zákona. Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k Webovým stránkam a ich akémukoľvek a všetkému obsahu.

b) Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na Webových stránkach sú výhradným vlastníctvom Prevádzkovateľa, alebo iného výslovne uvedeného vlastníka, alebo sú zo zdroja, ktorý povoľuje ich bezplatné využívanie aj na komerčné užívanie.

c) Používateľ môže reprodukovať ukážky či úryvky z Webových stránok a to výlučne len pre súkromné (nekomerčné) využitie a výhradne za predpokladu, že neporuší autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o autorskom práve Prevádzkovateľa. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti Webových stránok a ich textov či iného obsahu nesmie Používateľ predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani ich nesmie upravovať alebo zahŕňať do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo webovej stránky tretej osoby, či inej formy svojej prezentácie, ako ani uvádzať ich ako svoje dielo. Použitie obsahu Webových stránok v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv Prevádzkovateľa. V prípade použitia obsahu Webových stránok v rozpore s týmto bodom Podmienok a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa môže Používateľ dopustiť spáchania trestného činu porušovania autorských práv v zmysle príslušného ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, alebo Prevádzkovateľovi spôsobiť škodu, za ktorú bude Používateľ niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých dostupných právnych prostriedkov, a v prípade nevyhnutnosti na príslušnom súde v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

d) Celý obsah Webových stránok je chránený Autorským zákonom a ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Za obsah Webových stránok sa považujú najmä texty, obrázky, alebo fotografie, audio alebo video nahrávky, zdrojový kód Webových stránok, ako aj dizajn Webových stránok a ostatné prvky, ktoré sú ich súčasťou. Majiteľom autorských práv je Prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah vytvorili a/alebo umožnili jeho používanie. Ochranné známky, obchodné mená, logá, znaky, servisné značky a iné označenia (ďalej spolu ako “Chránené označenia“) zobrazené a používané na Webových stránkach sú chráneným právom duševného vlastníctva majiteľov týchto označení. Majiteľom autorských práv je Prevádzkovateľ, autori a/alebo tretie strany, ktoré obsah Chránených označení vytvorili a/alebo umožnili Prevádzkovateľovi jeho používanie. Webové stránky môžu obsahovať aj Chránené označenia tretích strán odlišných od Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ používa a uverejňuje so súhlasom týchto osôb, pokiaľ je takýto súhlas potrebný a to len na dohodnutý účel. Všetky tieto Chránené označenia tretích strán sú chránené právami týchto tretích strán a na ich prehliadanie, používanie či iné nakladanie sa tieto Podmienky vzťahujú v rovnakom rozsahu ako na Chránené označenia patriace Prevádzkovateľovi. Akékoľvek použitie/zneužitie Chránených označení zobrazených na Webových stránkach, alebo v rámci ľubovoľného obsahu na Webových stránkach, s výnimkou prípadov výslovne stanovených (umožnených) v týchto Podmienkach, je zakázané.

5. PRAVIDLÁ PRIDÁVANIA SPÄTNEJ VÄZBY PROSTREDNÍCTVOM KOMUNIKAČNÝCH NÁSTROJOV WEBOVÝCH STRÁNOK

a) Používatelia môže prostredníctvom komunikačných nástrojov Webovej stránky zasielať Spätnú väzbu k určitému obsahu Webovej stránky. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude predmetná Spätná väzba na Webovej stránke zverejnená, nezaručuje dôvernosť žiadnej Spätnej väzby.

b) Každý Používateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoju Spätnú väzbu a za dôsledky jej zaslania, a/alebo následného zverejnenia takejto Spätnej väzby. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnou Spätnou väzbou (alebo názorom, odporučením či radou) v nej obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti so Spätnou väzbou. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný (i) za obsah a formu akejkoľvek Spätnej väzby, ako ani (ii) za škody spôsobené obsahom akejkoľvek Spätnej väzby.

c) Používateľ nesmie v rámci Spätnej väzby zasielať prostredníctvo komunikačných nástrojov Webovej stránky žiaden text, fotografie, audiovizuálny obsah, alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane vulgarizmov, hanlivých označení, alebo erotického či pornografického audiovizuálneho obsahu. Rovnako tak sa v súvislosti so zasielaním Spätnej väzby zakazuje akékoľvek nedôstojné a urážlivé vyjadrovanie, ohováranie, osočovanie, odkazovanie na súkromné a rodinné vzťahy, obviňovanie zo spáchania trestného činu a obdobné iné konania. Zároveň sa zakazuje v súvislosti so Spätnou väzbou priamym alebo nepriamym spôsobom uverejňovať reklamný obsah, alebo zverejňovať nevyžiadané obchodné informácie (tzv. spam).

d) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne posúdiť, či Spätná väzba spĺňa kritéria na zverejnenie na Webovej stránke. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo nezverejniť Spätnú väzbu k akémukoľvek obsahu Webovej stránky, ak je táto v rozpore s týmito Podmienkami a/alebo ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov, alebo v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ však nie je povinný detailne kontrolovať a posudzovať obsah akejkoľvek Späťnej väzby zaslanej Používateľom resp. Používateľmi.

6. VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

a) Webové stránky (okrem iného vrátane akéhokoľvek ich obsahu, alebo inej ich časti) obsahujú len všeobecné informácie a prostredníctvom Webových stránok neposkytuje Prevádzkovateľ Používateľom žiadne odborné poradenstvo ani služby. Žiadne informácie uvedené na Webových stránkach si nemožno vykladať ako rady alebo odporúčania, na ktorých základe by Používatelia mali alebo nemali vykonávať rozhodnutia alebo opatrenia. Niektoré informácie na Webových stránkach majú historický charakter a nemusia byť aktuálne. Žiaden obsah Webových stránok si nemožno vykladať ako výzvu alebo ponuku na poskytnutie Služieb resp. akýchkoľvek iných služieb.

b) Účelom prevádzkovania Webových stránok Prevádzkovateľom je poskytovať prostredníctvom Webových stránok všeobecné informácie o zákazníkoch Prevádzkovateľa jednotlivým Používateľom. Všetky údaje a informácie uverejnené na Webových stránkach sú výlučne informatívneho charakteru a nemajú žiaden záväzný charakter. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá voči Používateľom za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sú na Webových stránkach uverejnené.

c) Všetky informácie prezentované na Webových stránkach sú Používateľom poskytované bezodplatne, ak nebude výslovne uvedené inak.

d) Medzi Prevádzkovateľom a Používateľom nevzniká získaním informácií z Webových stránok a ich využívaním žiadny právny vzťah okrem vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zákonnej ochrany autorského práva a práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k Webovým stránkach a ich obsahu.

e) Prevádzkovateľ nenesie voči Používateľom zodpovednosť za akékoľvek hmotné či nehmotné škody spôsobené používaním Webových stránok a použitím či zneužitím informácií zverejnených na Webových stránkach. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním webových stránok patriacich tretím subjektom resp. Zákazníkom a/alebo obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Webových stránok. Webové stránky môžu obsahovať aj hypertextové prepojenia na webové stránky tretích osôb. Prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo stanoviská uvedené na webových stránkach tretích osôb.

f) Všetky informácie na Webových stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí Prevádzkovateľa, ktorý v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.

g) Prevádzkovateľ neručí Používateľom za to, že Webové stránky budú bezpečné, bezchybné, bez vírusov, alebo škodlivých kódov, ani že budú spĺňať akékoľvek konkrétne kritéria výkonnosti, alebo kvality.

h) Na Webové stránky pristupujú Používatelia na vlastné riziko, pričom prijímajú plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre nich vyplývajú z ich použitia, okrem iného vrátane straty údajov. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, vedľajšiu, následnú ani represívnu škodu ani za žiadnu inú škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Webových stránok.

i) Prevádzkovateľ za žiadnych okolnosti nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Webových stránok na Koncových zariadeniach Používateľa, najmä nie však výlučne v súvislosti so sťahovaním akýchkoľvek súborov, textov, fotografií, grafických, zvukových, audiovizuálnych, alebo akýchkoľvek iných materiálov.

j) Používateľ je plne zodpovedný za porušenie akýchkoľvek aplikovateľných právnych predpisov, alebo za škodu spôsobenú svojou činnosťou prostredníctvom funkcionalít Webových stránok, najmä za sprístupnenie dôverných informácií resp. obchodných tajomstiev, porušenie osobnostných práv, alebo akýchkoľvek práv duševného vlastníctva tretích osôb.

7. PRÁVO NA ZMENU OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNOK

a) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Webové stránky a akýkoľvek ich obsah kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho upozornenia, zasahovať do používania Webových stránok, aktualizovať a meniť ich obsah.

b) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti Webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií Webových stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.

c) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky. Akúkoľvek zmenu Podmienok Prevádzkovateľ zverejní na tej ktorej Webovej stránke spolu s určením platnosti a účinnosti zmien, pričom zverejnenie Prevádzkovateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti príslušnej zmeny. Prevádzkovateľ preto odporúča Používateľom sa s obsahom Podmienok pravidelne oboznamovať a v prípade nesúhlasu s ich aktuálnym znením, by mali prestať používať Webové stránky.

8. COOKIES

a) Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že pri používaní Webových stránok sa Cookies ukladajú na Koncovom zariadení Používateľa.

Cookies sa v rámci Webových stránok používajú na:

 • udržiavanie technickej správnosti a kontinuity relácií medzi serverom Webových stránok a Koncovým zariadením Používateľa;
 • optimalizáciu používania Webových stránok Používateľom a úprava spôsobu, akým sú informácie a údaje z Webových stránok zobrazené na Koncovom zariadení Používateľa;
 • zabezpečenie bezpečného používania Webových stránok;
 • zhromažďovanie štatistík návštev Webových stránok podporujúcich zlepšenie štruktúry a obsahu Webových stránok;
 • zobrazovanie reklamného obsahu na Koncovom zariadení Používateľa optimálne prispôsobenom preferenciám Používateľa

c) Webové stránky používajú dva typy Cookies:

 • „relácie“ sú súbory, ktoré sa automaticky odstránia z Koncového zariadenia Používateľa po odhlásení sa z Webovej stránky, alebo po opustení Webovej stránky, alebo po vypnutí internetového prehliadača na Koncovom zariadení Používateľa;
 • „trvalé“ sú súbory, ktoré sa ukladajú na Koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch predmetných súborov Cookies alebo dovtedy, kým ich Používateľ nevymaže prostredníctvom nastavení internetového prehliadača na Koncovom zariadení Používateľa. Tieto súbory sa inštalujú na Koncové zariadenie Používateľa iba so súhlasom Používateľa.

Prevádzkovateľ informuje Používateľov, že:

 • internetové prehliadače na Koncových zariadeniach Používateľa štandardne prijímajú inštaláciu Cookies na Koncové zariadenie Používateľa. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenie povolení Cookies v nastaveniach zvoleného internetového prehliadača na Koncovom zariadení Používateľa, takým spôsobom, že zvolený internetový prehliadač automaticky blokuje podporu Cookies, alebo informuje Používateľa, kedykoľvek sú umiestnené Cookies v Koncovom zariadení Používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania s Cookies sú k dispozícii v nastaveniach zvoleného internetového prehliadača na Koncovom zariadení Používateľa;
 • obmedzenie používania Cookies zo strany Používateľa môže mať nepriaznivý vplyv na správnosť a kontinuitu zobrazovania a využívania funkcionalít Webových stránok;
 • Obsah Cookies neumožňuje identifikáciu totožnosti Používateľa. Cookies sa môžu považovať za Osobné údaje iba v spojení s inými identifikačnými údajmi o totožnosti Používateľa, ktoré tento Prevádzkovateľovi poskytne prostredníctvom rozhrania Webovej stránky;
 • Prístup ku Cookies spracúvaných serverom Webových stránok má iba Prevádzkovateľ a/alebo s ním spriaznené resp. majetkovo prepojené právnické osoby.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

V prípade, ak Prevádzkovateľ bude v súvislosti s využívaním funkcionalít Webových stránok Používateľmi spracúvať akékoľvek Osobné údaje, tieto sa zaväzuje spracúvať v súlade s so Zásadami ochrany osobných údajov, ktorých aktuálne znenie je dostupné na www.wenetonline.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov.

10. SŤAŽNOSTI

a) Sťažnosti týkajúce sa fungovania Webových stránok a otázky týkajúce sa používania Webových stránok je potrebné doručiť Prevádzkovateľovi elektronickou formou na e-mailovú adresu [info@wenetonline.sk] Sťažnosť by mala obsahovať údaje o osobe, ktorá podala sťažnosť (meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa) a odôvodnenie predmetnej sťažnosti.

b) Prevádzkovateľ posúdi sťažnosť do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej prijatia a prostredníctvom e-mailu okamžite informuje sťažovateľa o výsledku posúdenia predmetnej sťažnosti. Ak si informácie uvedené v sťažnosti vyžadujú doplnenie, lehota na posúdenie sťažnosti sa môže primerane predĺžiť.

c) Používateľ resp. sťažovateľ nemá právo odvolať sa proti obsahu posúdenia a odpovede Prevádzkovateľa na ním podanú sťažnosť.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Tieto Podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok bez potreby predchádzajúceho oznámenia Používateľom. Používateľ sa pristupovaním na Webové stránky a využívaním funkcionalít Webových stránok zaväzuje priebežne oboznamovať sa s aktuálnym znením Podmienok zverejneným na webovom sídle Prevádzkovateľa – www.wenetonline.sk/obchodne-podmienky.

b) Všetky spory vznikajúce z týchto Podmienok resp. z používania Webových stránok, alebo v súvislosti s nimi, budú riešené pokiaľ možno najprv zmierlivo. Ak nebude priateľské riešenie dosiahnuté, budú spory riešené u príslušného všeobecného súdu Slovenskej republiky

c) V prípade, že niektorá časť týchto Podmienok bude považovaná alebo určená za neplatnú alebo v rozpore s platným právnym poriadkom, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?